Kuukausittainen arkisto: heinäkuu 2014

Työ ja perhe voivat täydentää toisiaan

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisella pidempiä työuria

Vuosittain noin 60 000 perhettä joutuu pohtimaan työn ja perheen yhteensovittamista lapsen syntymän vuoksi. Hoivavastuut eivät kuitenkaan pääty lapsen ensimmäiseen elinvuoteen, vaan jatkuvat monilla eri muodoissa koko työuran ajan: noin puolet eurooppalaisista työntekijöistä huolehtii pienistä lapsista ja neljännes ikääntyvistä läheisistä työssä käynnin ohella. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tulisikin nähdä koko työuraa koskevana asiana.

 

Tutkimukset osoittavat, että työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeudet ovat merkittävä stressin lähde työelämässä. Vaikka työelämä voisi tarjota apua yhteensovittamiseen, mahdollisuuksista ei aina tiedetä tai niitä ei hyödynnetä.

 

Noin neljännes eurooppalaisista työssä käyvistä kokee työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeaksi ja määrä on kasvamaan päin. Monet tuoreet vanhemmat miettivät nykyisen työpaikan vaihtamista sellaiseen, jossa työn ja perheen yhdistäminen onnistuisi helpommin. Perheille arjen sujuminen on joskus vaikeasti koottava palapeli, jossa työajat on sovitettava perheen tarpeisiin, työmatkat vievät paljon aikaa tai pienet lapset valvottavat öisin. Osa lapsista tarvitsee erityishoitoa jatkuvasti. Kaikilla hoivaajilla ei puolisoa tai hyviä turvaverkkoja ole, vaan he huolehtivat yksin arjen sujumisesta. Perheitä ja elämäntilanteita on monenlaisia.

 

Hoivavastuiden jakaminen kotona on myös parisuhteen tasa-arvokysymys: vanhemmilla tulisi olla yhtäläinen oikeus työssä käymiseen, urasta huolehtimiseen ja oman rahan ansaitsemiseen. Työ on monille merkittävä itsensä toteuttamisen ja onnellisuuden lähde. Työelämän muutokset edellyttävät jo sinällään paljon sopeutumista ja pitkät poissaolot eivät helpota asiaa.

 

Väestön vanhetessa ja hoivapalvelujen painottuessa yhä enemmän kotihoitoon kasvaa todennäköisesti myös omaisiaan ja muita läheisiään hoitavien osuus. Hoivavastuiden huomioiminen on myös ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamisen kannalta tärkeä tekijä.

 

Perhe on suomalaisille tärkeä elämänsisältö, mutta työn ja perheen yhteensovittaminen työurien pidentämisessä hyödyntämätön voimavara. Työpaikan perhemyönteisellä kulttuurilla ja toimintakäytännöillä voidaan helpottaa tasapainoilua eri elämän osa-alueiden välillä ja vähentää työntekijän kuormittumista. Kokemus työn ja perheen yhteensovittamisen onnistumisesta on tärkeä työhyvinvoinnin lähde. Työnantajalle perhemyönteisten käytäntöjen hyöty näkyy työntekijän työtyytyväisyyden, jaksamisen, työasenteiden ja sitä kautta tuottavuuden parantumisena. Ei siis ole lainkaan yhdentekevää miten hyvin tai huonosti työntekijä kokee tämän yhtälön toimivan.

 

Työpaikoilla voidaan tehdä paljon työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Hyvää tasapainoa työn ja perhe-elämän välillä voidaan edistää kehittämällä työaikajärjestelyjä ja yksilöllisiä joustoja, työpaikan perheystävällistä kulttuuria ja kouluttamalla esimiehiä. Yksilölliset joustot esimerkiksi työajoissa ovat merkittävä voimavara työntekijöille, ja erityisesti hoivavastuuta kantavilla ne saavat suuren merkityksen työpaikan perheystävällisyyttä arvioitaessa. Perheystävällisen kulttuurin on monissa tutkimuksissa todettu olevan se pullonkaula, joka viime kädessä vaikuttaa siihen hyödynnetäänkö perheystävällisiä käytäntöjä vai ei. Toisaalta perhemyönteinen kulttuuri ja hyvä esimies edistävät sekä lakien että yksilöllisen sopimisen antamien mahdollisuuksien käyttöönottoa.

 

Työpaikoilla on jo nyt käytössä monia tapoja edistää työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Esimerkiksi 70 %:lla työpaikoista on käytössä työaikajoustoja kuten liukuva työaika, työaikapankki tai etätyö. Edistykselliset työpaikat myös tunnustavat asian tärkeyden esimerkiksi hyvistä työntekijöistä kilpailemisen valttina tai työnantajakuvan kannalta. Tarvitaan kuitenkin lisää sellaisia työpaikkoja, joissa ymmärretään yhteensovittamisen hyödyt sekä työnantajalle että työntekijälle. Tietoa toimivista käytännöistä on myös tarpeen levittää työpaikoilta toisille.

 

Myös työelämään hakeutumisen tai pääsyn esteitä pitäisi poistaa tehokkaammin. Esimerkiksi perhevapaalla olevista äideistä vajaalla puolella ei ole työpaikkaa mihin palata. Monissa perheissä työelämään palaamisen vaatimat järjestelyt voivat tuntua ylivoimaisilta ja houkuttaa lykkäämään työhön paluuta erityisesti jos omat tukiverkostot ovat kaukana tai päivähoito ei järjesty läheltä. Työelämään pitäisi luoda vaihtoehtoisia työnteon malleja kaikki-tai-ei-mitään –ajattelun sijaan.

 

Tulokset Työterveyslaitoksen yksilöllisiä voimavaroja ja työuran hallintaa edistävistä ryhmämenetelmistä osoittavat, että voimavaroja vahvistamalla voidaan parantaa mielenterveyttä ja tulevan työuran laatua erityisesti työuran siirtymissä. Vastaavasta toiminnasta on hyviä kokemuksia myös esimerkiksi perhevapaalta työelämään paluuseen valmistautumisessa. Työpaikkojen pienten lasten vanhemmat ja muut läheisiä työnsä ohella hoivaavat hyötyisivät paitsi arjen vertaistuesta ja urakehityksen pohtimismahdollisuuksista, myös työpaikalla paremmin saatavilla olevista konkreettisista käytännöistä helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista.

 

Toisin kuin voisi olettaa, väliaikaiset poissaolot työelämästä eivät välttämättä lyhennä työuria vaan päinvastoin saattavat pidentääkin niitä lisäämällä voimavaroja ja työhön sitoutumista. Työuria tulisikin tarkastella koko työuran pituuden perusteella. Perhe-elämä on työelämän voimavara ja myös työkuormituksesta elpymisen areena, ja työn ja perheen tasapainoisesta yhdistämisestä huolehtiminen parantaa työelämän laatua.

 

Tekstin kirjoittaja on Salla Toppinen-Tanner (PsT), joka toimii  sosiaali- ja terveysministeriön Työ ja perhe-elämä –ohjelman koordinaattorina ja tiimipäällikkönä Työterveyslaitoksella. Mamwork on myös mukana Työ ja perhe-elämä ohjelmassa asiantuntijana.

Salla Toppinen-Tanner

Mamworkin toimistopäälliköt pistävät yrityksen rutiinit järjestykeen

Jokainen, joka on joskus yrittänyt tai ollut yrityksessä töissä tietää, kuinka paljon paperisälää ja erilaisia pakollisia asioita on hoidettavana.

Monia asioita säätelee laki ja monen asian sujuvuus lisää  työviihtyvyyttä ja myös kilpailukykyä. Kun asiat ovat järjestyksessä, pienenee virheiden mahdollisuus.

Toimistossa, jossa paperit ovat järjestyksessä, kahvi tuoretta ja järjestelmät toimivia on todennäköisesti paremmat mahdollisuudet päästä tavoitteisiin kuin toimistossa, jossa kaikki on vähän sinne päin, kahvi eilistä ja järjestelmiä päivitetty viimeksi toissa vuonna.

Toimistopäällikköpalvelu

Kenen vastuulla kaiken hoitaminen sitten on? Kuka päivittää, kuka mapittaa, kuka tilaa kahvit? Kärjistetysti vaihtoehtoja on kaksi.

Ensimmäinen vaihtoehto on se, että kaikki tekee vähän, jokainen osallistuu talkoisiin. Tämä johtaa siihen, että kallispalkkainen kaveri kuluttaa tuottavaa työaikaa arkistojen kaiveluun tai matkalaskun nippeleiden kanssa jumppaamiseen. Tasa-arvo ehkä toteutuu, mutta miten käy tuottavuuden?

Toinen vaihtoehto on se, että yritykseen palkataan henkilö hoitamaan tätä kaikkea.   Henkilö opettelee järjestelmät, laittaa rutiinit kuntoon ja tekee asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä piilee kuitenkin se vaara, että jonkin ajan kuluttua asiat hoituisivat paljon vähemmällä työmäärällä, kuin mitä varten henkilö on palkattu ja yritys päätyy maksamaan turhista tunneista.

Vaihtoehtoja saattaa olla enemmänkin: toimistopalvelut voi myös ulkoistaa. Ostamalla asiantuntevan toimistopäällikön Mamworkilta yritys maksaa vain siitä, mitä tarvitsee. Alkuun tunteja voi kulua enemmän, mutta rutiinien löydyttyä säännöllinen tuntimäärä pitää kustannukset kurissa ja toiminnan tehokkaana.

Mamworkin toimistopäällikköpalveluun kuuluu, että kartoitamme tilanteen ja teemme suunnitelman maksutta yhdessä yrityksen edustajan ja kokeneen toimistopäällikön kanssa. Sopimus tehdään kuukausi kerrallaan ja toimintaan kuuluu täysi tyytyväisyystakuu. Toimistopäällikkö voi suunnitella ja kehittää prosesseja, kilpailuttaa alihankkijoita ja palveluntuottajia, toimia järjestelmien pääkäyttäjänä ja vaikkapa järjestää myyntikokouksen. Toimintaan kuuluu juuri ne palvelut, jotka ovat yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä: mitään turhaa ei tehdä, eikä turhasta myöskään makseta.

Kesälläkään ei tarvitse tehdä kaikkea itse

MamWork välittää huippuosaajia yritysten lyhytkestoisiin projektiluontoisiin tehtäviin. Asiantuntijaverkostossamme on työelämässä kokoneita, nyt hoitovapaalla olevia, eri alojen asiantuntijoita. He ovat motivoituneita käyttämään osaamistaan sinun hyväksesi.

MamWorkin asiantuntijat pystyvät parhaiten auttamaan yrittäjiä tarjoamalla ulkopuolista näkökulmaa ja määrättyä osaamista yrittäjän avuksi. Asiantuntijamme voivat auttaa yrittäjiä:

  • Alkuun erilaisten kehitysprojektien kanssa sparraamalla yrittäjää siitä, mihin suuntaan kannattaisi lähteä
  • Viemään läpi määritellyn (kehitys)projektin
  • Tulemalla yrittäjän tueksi päivittäiseen toimintaan

MamWorkin asiakkaana saat ostohetkellä osaavan tekijän lisäksi valmiiksi suunnitellun projektin. Joustavasti. Riskittömästi. Kokonaistaloudellisesti.

Kerro meille minkälaista tekijää kaipaat – me etsimme sinulle oikean henkilön!

Pia LemmettyMamWork asiantuntijat kahvilla ja workshoppaamassa
MamWork

040 753 1057

Menisitkö liikeneuvotteluun ketsupit kravatilla?

 

 

kuva17Menisitkö tärkeään liikeneuvotteluun ryppyisessä paidassa tai tahra solmiossa? Tuskin, sillä haluat varmasti luoda itsestäsi asiantuntevan, laadukkaan ja tyylikkään kuvan. Monelle potentiaaliselle asiakkaalle yrityksesi verkkosivut tai päivitys sosiaalisessa mediassa on ensikosketus yritykseesi.

 

Verkkosivut, blogitekstit, päivitykset sosiaalisessa mediassa sekä esitteissä olevat tekstit luovat kuvaa yrityksestäsi. Jos tekstissä on kirjoitusvirheitä tai rivit vaikuttavat väkisin väännetyiltä, ei välittyvä viesti anna kuvaa asiantuntemuksesta ja laadusta.

 

Yrittäjä joutuu luonnollisesti miettimään, mitkä asiat hän tekee itse ja mihin käyttää ammattilaisen apua. Tekstin tuottaminen sujuu varmasti jokaiselta lukutaitoiselta ihmiseltä jollain tasolla, mutta riittääkö se taso kertomaan yrityksestäsi?  Facebookissa on sivustoja, jonne kerätään hupaisimpia kirjoitusvirheitä kaikkien ilkuttavaksi.  Yritys, joka kyseiseen ryhmään päätyy saa varmasti mainetta, mutta tuskin sillä tavalla kuin yrittäjä toivoo.  Tänään sivustolla on huviteltu esimerkiksi erään matkanjärjestäjän yhdyssanavirheillä sekä kiinteistövälittäjän oikeinkirjoitustaidottomuudella.

 

Mamwork  tarjoaa monipuolista ja kustannustehokasta palvelua tekstin tuottamiseen, oikolukemiseen tai vaikka blogitekstien suunnitteluun ja julkaisuun. Kirjoitamme hakukoneoptimoitua sisältöä, päivitämme sosiaalista mediaa tai kirjoitamme yritysesittelyn – mitä ikinä tarvitsettekaan.  Ota yhteyttä ja pyydä tarjous, joka varmasti maksaa itsensä takaisin!